Search

ארבעה קירות ומיתה

רקדת מהפנט במים שלנו,

כצרעת הים הקטלנית.


נמלטת מעצמך, מעוצמתינו ועצמותינו.

כאילו היינו עניין של מה בכך.


לו רק ארבעה קירות ואתה -

היתר מיותר.


לעולם אהיה לך אדמה עוטפת.

רק אתה תהיה לי שתיקה,

צורבת כצרעת הים.

1 view0 comments