Search

על ברוש

Updated: Nov 20, 2021

גיליתי אותך לזמן קצר בלתי מוגבל ומיד אהבתי.

זה לא - מה שאמרת, מה? לא זה.


נטענו אלו את אלו באחר/ת בהדדיות

ראית בי אותך - ראיתי אותי בך.


שני ירחים שיצאו לשחק תופסת. שני ירחים שהתנו אהבים בלי לגעת. שני ירחים שירח מחבר בינהם.


נטעתי אותך בי - שרפת בי אותך.


חוטי אור וירחים לא מתכלים מהר כל כך,

אורך עוד חולש עלי.


10 views0 comments